ООО"Чигатай фармацефтика"

Ташкилот номиООО"Чигатай фармацефтика"
Телефон рақам+998712761880
Факс рақам+998712760253
Компания манзилиã.Òàøêåíò , Ó÷òåïèíñêèé ðàéîí, óë Ôàðõàäñêàÿ, äîì ¹13-á
Мўлжалнедоежая перекрестока Шухрат, напротив Кохинур
Иш вақти09:00 - 22:00
Тушлик вақтиТушликсиз